Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden treden in werking vanaf 01 januari 2018 en zijn van toepassing op elke volgorde van goederen en diensten die via de dienst als omschreven in artikel 3 en voorgesteld op de website Funebra. Shop, de Eventuele algemene voorwaarden van de koper niet van toepassing.
De site Funebra. Shop is alleen toegankelijk voor professionals van de begrafenis sector (Begrafenisondernemers, Manager van crematorium) en aan alle sponsors van het tijdschrift Funebra

Bepalingen die in strijd zijn met deze algemene verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op andere activiteiten DEL'ASBL Funebra

 1. Contact informatie voor Funebra. Shop

Koninklijke Federatie van de Belgische Uitvaartbranche VZW

In het kort FUNEBRA

Drakenhoflaan 21 – 2100 Deurne

2100 Antwerpen

E-mail: info@funebra.be

Bedrijfsnummer: 0409356529

Belfius IBAN: BE31 0689 0501 2855 BIC: GKCCBEBB

 1. Service definitie en geadresseerden

Per dienst is de online inkoopservice van producten en diensten aangeboden op de website Funebra. Shop

De dienst en de daarin aangeboden producten zijn bestemd voor beroepsbeoefenaren en rechtspersonen die de door de dienst verkregen producten verwerven of gebruiken voor uitsluitend professionele doeleinden, hierna te noemen " Koper (s) ".

Funebra en afnemers die producten kopen voor beroepsdoeleinden verklaren uitdrukkelijk afwijken van de bepalingen van de artikelen XII. 6, § 1, 8 ° en de artikelen XII. 7, § 1, en XII. 8 XII. 9 van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot aankopen voor doeleinden Professionele.

 1. Sluiting van de overeenkomst en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De goederen en diensten die voor aankoop via de dienst worden aangeboden, vormen op geen enkele wijze een contractueel voorstel, zodat de loutere bereidheid van de koper om ze te verwerven, buiten het bestelproces, niet Een contractuele relatie tot stand te brengen.

Als de koper onbekend is in onze database, wordt de bestelling opgeschort tot de validatie door Funebra dat de koper goed in aanmerking komt en voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd in het toepassingsgebied.

Aan de andere kant, de voltooiing van de hierin beschreven orderproces contractueel in dienst van de koper, Funebra worden geldig toegezegd aan de koper pas nadat de factuur is verstuurd door Funebra, zoals hieronder beschreven en onderworpen aan Validatie van de betaling.

In geval van betaling per overschrijving heeft de koper een termijn van 7 werkdagen om deze laatste te maken.  Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, Funebra is ontheven van enige verplichting aan de koper en de bestelling wordt geannuleerd zonder kosten ten laste van de koper.

Onverminderd het voorgaande is Funebra op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving gemachtigd de verkoop van de goederen en diensten op te schorten, het assortiment van producten en diensten te wijzigen of de prijsklasse van haar producten en diensten te wijzigen, Begrepen dat deze veranderingen geen invloed zullen hebben op de bestellingen die eerder door Funebra zijn aanvaard.

Door het invullen en valideren van het bestelbon, is het duidelijk dat de koper aanvaardt, zonder voorbehoud, de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsmede de disclaimer gepresenteerd op de site.

 1. Bestelproces

De koper reist de EShop deel van de website Funebra. Shop en kiest de producten die hij wil.

De koper kan de omgeving waarin hij of zij wil zoeken of raadplegen van de producten die overeenkomen met haar behoeften te selecteren.

Op zijn homepage biedt de EShop verschillende tabbladen aan die verband houden met specifieke omgevingen:

 • Een tabblad ' postzegels ' waarin de koper voornamelijk producten vindt die aan professionele behoeften voldoen
 • Een "Assessment" tab waarin de koper zich kan inschrijven als lid van Funebra

Funebra blijft echter vrij om de inschrijving als lid te weigeren indien de koper niet voldoet aan de criteria van de statuten van Funebra of geen begrafenisondernemer is.

In geval van weigering door Funebra om het bedrag van een beoordeling te aanvaarden, zal het worden vergoed.

 • Een "advertentie" tabblad waarin de koper zal vooral de mogelijkheid van het invoegen van een advertentie in het tijdschrift Funebra

Het bestellen van een advertentieruimte is geen garantie dat de bestelling zal worden geëerd, Funebra kan weigeren een bestelling in strijd met haar belangen in de ruimste zin. In dit geval zal de koper alle geïnde bedragen terugbetalen en ziet hij zijn factuur geannuleerd met een creditnota.

Funebra blijft de enige meester van de keus van zijn reclame voor zijn tijdschrift en heeft daarom niet de verplichting om een orde goed te keuren. De koper de facto aanvaardt de beslissing van Funebra om zijn advertentie te publiceren of niet. In geval van weigering zullen de betaalde bedragen vergoed worden.

 • Andere tabbladen kunnen worden toegevoegd in de toekomst zonder twijfel over de verschillende artikelen van deze algemene verkoopsvoorwaarden

De koper kiest een of meer producten die hij voornemens is te verwerven via het "Bestel" icoon.  Als een abnormale hoeveelheid producten wordt geselecteerd, wordt de koper meegedeeld door een pop-up die aangeeft dat de hoeveelheid producten niet in overeenstemming is.

Aan het einde van de productselectie stap, de koper klikt op de "Next" of een soortgelijk pictogram en wordt geïnformeerd over de leveringsmethode voorgesteld door Funebra.

Bestellingen die onder deze dienst worden geplaatst, worden als definitief beschouwd aan het einde van de volgende stappen die hieronder worden vermeld.

Elke stap wordt achtereenvolgens doorkruist door de "Klik" van een "Next" bevestigings icoon. Als de koper een artikel van zijn bestelling wenst te wijzigen, klikt hij op het "vorige" icoon. Bij de laatste bevestiging (beschreven in artikel 5, onder f), neemt de koper een contract aan.

A. Bestel Details ("mijn winkelwagen" scherm) 

Een webpagina met de details van de bestelling (overzicht van de bestelling) gemaakt door de koper wordt aangeboden aan de afnemer met het oog op bevestiging.

De details van de bestelling zijn:

– De hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;

– De eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de BTW-bestelling, de kosten van de

mogelijke behandeling;

Als de koper zijn bestelling wil wijzigen of corrigeren, klikt hij op de pictogrammen "product verwijderen" of "hoeveelheid wijzigen"

Als de koper zijn bestelling wenst voort te zetten, klikt hij op "bestellen of verder uitchecken"

B. al dan niet een factuur wordt aangevraagd ("identificatieformulier")

Indien de koper voornemens is de producten/diensten besteld voor professioneel gebruik, kan hij dit aangeven door het invoeren van een BTW-of bedrijfsnummer. In ieder geval zal de koper een factuur ontvangen.

Als de koper zijn bestelling wenst voort te zetten, klikt hij op "bestellen"

C. leveringsadres en contactgegevens (scherm "persoonlijke gegevens")

De koper vermeldt zijn afleveradres en contactgegevens en hij wordt gevraagd zijn factuuradres, zijn afleveradres (indien verschillend van het factuuradres) en zijn contactgegevens in te vullen.

Om door te gaan naar de volgende stap, de koper moet controleren op het tabblad "Ik heb gelezen en aanvaard de voorwaarden van de verkoop" en klik op "Next".

D. keuze van de betalingsmethode

In deze vierde fase

Hetzij de koper wordt verzocht te betalen via SEPA-overdracht (online betaling)

De koper kiest een betaling via overschrijving (offline betaling).

Zodra de betalingsmethode is geselecteerd, zal de koper doorgaan met de bestelling door te klikken op de "Next" icoon.

De koper zal dan de leveringswijze kiezen

E. Samenvatting van de bestelling

In deze vijfde stap geeft een screen/mail een overzicht van de door de koper gecodeerde informatie en omvat de omschrijving van de bestelde producten, de totale prijs per artikel en de totale prijs van de BTW-order inbegrepen.

Als de koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij op "vorige" klikken en terugkeren naar de vorige stappen.

Indien de koper akkoord gaat met de samenvatting van de bestelling, zal hij zijn bestelling valideren

F. betaling van de bestelling en validatie

Wanneer de koper zijn betaling valideert, neemt hij contractueel in dienst.

 1. Bevestiging door Funebra en uitvoering van de bestelling

De koper ontvangt, per e-mail, een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging omvat:

-het bestelnummer
-de datum van de bestelling
-het afleveradres
– Details van de volgorde zoals vermeld in artikel 5, a, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling, inclusief alle kosten en BTW inbegrepen
– De coördinaten van Funebra
Funebra behoudt zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

– Bestelling onvolledig of onjuist;

– De koper komt niet in aanmerking in overeenstemming met § 2 van het toepassingsgebied
– Openbaarmaking van duidelijk foutieve gegevens;
– Niet-betaling van eerdere leveringen of weigering van toestemming van de financiële instelling van de koper (CFR. infra: betaling);
-geen bevestiging van betaling

-Reclame geweigerd door Funebra ongeacht de reden

-De koper is geen lid van Funebra, begrafenisondernemer, sponsors van het tijdschrift, Manager van een crematorium

 1. Bewijs

Niettegenstaande enig bewijsmateriaal dat is geschreven of bewaard op een ander duurzaam medium waartoe de koper toegang zal hebben, is overeengekomen dat de geautomatiseerde registers, bewaard in de geautomatiseerde systemen van Funebra, zijn gastheer of zijn betalingspartner, Het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de orders en alle transacties tussen de partijen.

 1. Aanbieding, prijs en wijzigingen

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag van de raadpleging van de site van Funebra. Shop, kunnen ze worden gewijzigd op elk moment, met dien verstande dat deze veranderingen geen invloed op de verplichtingen van de partijen met betrekking tot de orders die eerder Bevestigd door Funebra.  Indien nodig kan elke wijziging in het Belgische BTW-tarief onmiddellijk worden doorgegeven aan de aangegeven prijzen.

Alle andere indirecte belastingen, belastingen, vergoedingen en heffingen die voorkomen (met uitzondering van belastingen op inkomsten en winst) die door een autoriteit ter gelegenheid of in toepassing van de verkoop worden verhoogd onder deze algemene voorwaarden van zijn altijd de verantwoordelijkheid van de koper en indien van toepassing in aanvulling op de prijs van de producten.  De koper behoudt alle kosten van telecommunicatie bij het benaderen van het internet en het gebruik van de website.

De prijzen die aan het einde van het orderproces worden voorgesteld zijn de totale prijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en eventuele administratieve kosten.

De prijzen zijn uitgedrukt in Euro's.

Sommige van de items op onze site worden uitsluitend verkocht in aantallen en niet in de eenheid.

Bepaalde aangeboden producten kunnen in sommige gevallen het voorwerp zijn van een groepsaanbieding (bundel of promotie pakket).  De groepsaanbieding bestaat uit een reeks producten die aan individuele verkoop kunnen worden onderworpen.

In dit verband zal de verwerving van een van de producten die deel uitmaken van de bundel, automatisch de andere producten die deel uitmaken van dit aanbod vooraf, zodat de koper, indien nodig, kan profiteren van het daaruit voortvloeiende commerciële voordeel.  Het commerciële voordeel als gevolg van een gebundelde aanbieding zal altijd duidelijk worden aangegeven aan de koper.

Aan de andere kant, sommige producten kunnen soms bestaan uit verschillende artikelen zelf.   In dergelijke gevallen profiteren deze producten reeds van een prijs waarin een mogelijk voordeel wordt opgenomen.

 1. Beschikbaarheid

Het productaanbod en de prijzen van Funebra zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site van Funebra. Shop, binnen de grenzen van de voorraden die beschikbaar zijn bij Funebra of haar leveranciers.

In geval van tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een product of dienst, de koper wordt geïnformeerd door de klantenservice van Funebra en kan bij de keuze te annuleren zijn bestelling of een product of dienst te accepteren vergelijkbaar met die welke hij had besteld.

Funebra kan ook, onder voorbehoud van voorafgaande informatie van de koper, uit te stellen geheel of gedeeltelijk van de bestelling, leveren slechts een deel van de bestelling, de wederpartij wordt vergoed of voorstellen aan de koper van de goederen of diensten Gelijkaardig aan die die het onderwerp van de orde zijn.

In geval van weigering door de koper van de voorgestelde alternatieve oplossing, zal Funebra de bestelling geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van het feit of deze al dan niet is geleverd.

Wanneer een product of dienst op de site zelf bestaat uit verschillende artikelen, zal dit product of dienst niet worden gesplitst bij de levering.

In ieder geval is Funebra niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een product of dienst.

 1. Levering

De bestelling wordt geleverd op het afleveradres dat door de koper wordt aangegeven tijdens het bestelproces en volgens de opgegeven voorwaarden.

De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een in België gelegen adres, met uitzondering van een postbus.

Aangezien de "EShop" zendingen waarde bevatten, worden ze altijd geleverd en geleverd met een barcode.  Het document dat het resultaat is van het scannen op het tijdstip van de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de feitelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de koper), die authentiek is, tenzij door de koper anders is aangetoond.

Funebra behoudt zich echter het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen.   Het zal daarom kunnen verkiezen om een orde onder geadviseerde verzending te verzenden volgens de kenmerken met betrekking tot de orde (bedrag gelijk aan of groter dan €250), de leverings geschiedenis (vorige problemen die door de koper worden gemeld, mogelijke geschillen ,... distributie) Of objectieve criteria voor het voorspellen en/of anticiperen op distributieproblemen (niet-compliant mailbox, mailbox gedeeld door meerdere ontvangers,...).

Bij levering begeleidt een leverings strook altijd de bestelde producten.

 1. Facturering

Funebra geeft geen facturen in de zin van de BTW-wetgeving uit, tenzij de koper een BTW-of ondernemingsnummer heeft en op voorwaarde dat hij zijn BTW-nummer invoert of, indien hij dat niet heeft, zijn bedrijfsnummer op het veld waarin dat effect tijdens het bestelproces.

In gevallen waarin de wet dit vereist, levert Funebra niettemin een aankoopfactuur aan de woonplaats of statutaire zetel van de koper, ongeacht of deze een BTW-of ondernemingsnummer heeft.

Funebra kan alleen een factuur afgeven voor zijn eigen producten en diensten.

De koper heeft de mogelijkheid om een ander factuuradres te vermelden dan het leveringsadres van de bestelling.  Maar net als het afleveradres moet het facturatie adres zich in België bevinden.

 1. Levertijd

Bestellingen worden verwerkt en verstuurd elke donderdag. Alle bestellingen gemaakt op woensdag voor 15:00 (werkdag) en betaald online worden verwerkt en verzonden op donderdag.  Deze bestelling kan dus op de volgende werkdag worden gedistribueerd op het door de koper vermelde afleveradres.

De vermelde levertijden zijn de gemiddelde verwerkings-en levertijden en worden slechts als indicatief vermeld.   Het niet naleven van deze indicatieve levertijden mag geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding in het hoofd van de koper.

Indien echter één of meer bestelde producten niet binnen 15 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling op het afleveradres worden bezorgd, is het aan de koper om binnen een redelijke termijn contact op te nemen met de klantendienst van Funebra via het e-mailadres bpost@funebra.shop Om de status van zijn bestelling te controleren.

Indien de koper, in overeenstemming met artikel 10, bewijst dat de bestelling niet binnen 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan is afgeleverd, kan de koper deze zonder vergoeding beëindigen, mits dit betekent E-mail of aangetekende postroute naar de contactgegevens in artikel 23 van deze algemene voorwaarden.

De bedragen die de koper reeds aan hem had betaald, worden dan binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot beëindiging vergoed.

In geval van niet-levering van de bestelling, de koper heeft een termijn van 45 dagen vanaf de orderbevestiging te rapporteren op een schriftelijke wijze aan Funebra deze niet levering.  Na deze periode wordt de bestelling beschouwd als de facto als afgeleverd en aanvaard door de koper en zal niet langer worden onderworpen aan enige uitwisseling of terugbetaling.

In ieder geval ontvangt de koper de mogelijkheid om zijn pakket te volgen via de site van Bpost.be.

Funebra behoudt zich het recht voor om de levering van de producten te splitsen door hun beschikbaarheid. In geval van een gesplitste levering van een bestelling, wordt het laatst geleverde product binnen de genoemde periode van 15 dagen.

Wanneer een product op de plaats zelf uit verscheidene punten bestaat, zal dit product niet bij levering worden verdeeld.

De koper kan zijn bestelling via bankoverschrijving regelen.  In dit geval zal Funebra de bestelling alleen verwerken na ontvangst van het te betalen bedrag.  De levertijden zijn langer dan in het geval van het gebruik van een ander betaalmiddel en zijn in het bijzonder afhankelijk van het tijdstip waarop uw financiële instelling op de hoogte wordt gebracht van uw verzoek om overdracht en de tijd die nodig is voor de verwerking ervan.

 1. Verwerkingskosten

Eventuele verwerkingskosten die de koper moet dragen worden meegedeeld, online tijdens het aankoopproces.  Deze kosten zijn ook opgenomen in de bevestigingsmail en toegevoegd aan de prijs van het product (en) en de bestelde diensten.

Als Funebra splitst de levering, om redenen van beschikbaarheid, zal elke verwerkingskosten slechts een keer worden beschouwd.

 1. Naleving

A. algemene

Alle producten en diensten die via de service worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. De beelden die op de website van Funebra. Shop worden gepresenteerd, hebben echter geen contractuele waarde.

De koper is verplicht om de inhoud van zijn bestelling te controleren zodra deze laatste is ontvangen.

Indien het ontvangen product niet overeenstemt met het product dat de koper heeft besteld of indien het beschadigd is, is het mogelijk dat de koper deze terugstuurt naar Funebra, binnen 14 dagen, waarbij de dag na de levering wordt gevolgd, volgens de voorwaarden van het opgegeven rendement. Hieronder.

Funebra zal het product ruilen of het bedrag van de bestelling en eventuele administratieve kosten terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het geretourneerde product.

Na deze periode van 14 dagen worden de geleverde producten niet teruggenomen of vergoed.

Funebra behoudt zich echter het recht voor om geretourneerde producten te weigeren wanneer deze onvolledig of beschadigd worden geretourneerd.

Funebra kan alleen de naleving van haar eigen producten en diensten garanderen.

B. retourvoorwaarden

De koper die een aankoop op onze online shop wenst te retourneren is verplicht deze bestelling uitsluitend aan het hoofdkwartier van Funebra te melden.

De bestelling moet worden geleverd in de originele verpakking ook in perfecte staat en verplicht vergezeld van de levering slip.

De redenen voor terugkeer (die ook het herroepingsrecht kunnen zijn als bedoeld in artikel 15) moeten duidelijk worden vermeld op de aflever strook die de geretourneerde artikelen vergezelt.

Op het moment van de levering van zijn bestelling zal de koper niet in rekening worden gebracht eventuele retourkosten.

Alle andere middelen die de koper gebruikt om een bestelling in onze online winkel (bijv. storting in een mailbox) te retourneren, zijn op eigen risico.  De koper zal niet in staat zijn om enige vorm van terugbetaling of vergoeding te vorderen in het geval van het uiteindelijke verlies van zijn bestelling.

C. levering

Een bestelling wordt in het algemeen geacht te zijn geleverd overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden op basis van het resultaat van het scannen dat tijdens de levering van de bestelling is verricht.  Indien een of meer bestelde producten de koper niet bereiken op het afleveradres dat binnen 15 kalenderdagen na de orderbevestiging wordt aangegeven, is het aan de koper om binnen een redelijke termijn contact op te nemen met Funebra ( Waarvan de coördinaten in artikel 23 zijn vermeld, om de status van zijn bestelling te controleren.

 

 1. Herroepingsrecht

—————————————————————————————————————–

Overeenkomstig boek VI "marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Belgisch Wetboek van economisch recht, heeft de koper die als consument optreedt (zoals bepaald in artikel 3) een termijn van 14 kalenderdagen, te beginnen vanaf de dag na de Levering van de bestelling, om te kunnen melden dat hij afstand doet van de aankoop

De professionele cliënt heeft geen baat bij dit recht van vrijstelling.

—————————————————————————————————————–

Als de aankoop is voor gepersonaliseerde producten, de koper niet genieten van dit recht.

De intrekking kan per e-mail of per aangetekend schrijven aan Funebra worden meegedeeld, waarvan de gegevens in artikel 23 zijn vermeld.   Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het de aankondiging van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de intrekkings periode te verstrekken.

In het kader van het herroepingsrecht dient de koper de volledige levering terug te sturen ten laatste binnen de 14 werkdagen na de verzending van de e-mail of de aangetekende brief waarin de opzegging wordt meegedeeld.  Na deze periode van 14 dagen zullen de geleverde producten niet meer worden teruggenomen of terugbetaald.  Funebra behoudt zich echter het recht voor om geretourneerde producten te weigeren als deze onvolledig of beschadigd zijn.

Bij het terugzenden van zijn bestelling is de koper verplicht zich te houden aan de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden bedoelde referentievoorwaarden.

Funebra vergoedt het bedrag van de betrokken order, alsmede eventuele administratieve kosten, na ontvangst van het geretourneerde product (of producten) en op voorwaarde dat zij in perfecte staat zijn.

 1. Betaling

Over het algemeen zijn bestellingen die via de dienst worden geplaatst online te betalen, kan een autorisatie worden aangevraagd, op het moment van bestelling, aan uw financiële Agentschap.

Naast deze online middelen, is het altijd mogelijk om uw eshop bestelling te betalen via een eenvoudige bank overschrijving aan het begin van een van uw rekeningen.  Uw bestelling wordt dus pas verwerkt na ontvangst van uw betaling op onze rekeningen.

Elke stap eenzijdig genomen door de koper ten opzichte van zijn bankagentschap en gericht op een betaling op onze online shop of een actie van de kant van de koper te betwisten waardoor op een of andere manier een blokkering Tijdelijke of definitieve middelen ten gunste van Funebra, (i) zal de facto elke orderverwerking annuleren en (II) in geval van een reeds uitgevoerde verwerking de facto het recht op terugbetaling van de bestelling of verzending van een vervangende zending annuleren.

Funebra blijft de eigenaar van de verkochte producten tot ze volledig betaald zijn. De betaling kan nooit worden gesplitst en moet betrekking hebben op het bedrag van de volledige bestelling.

 1. Intellectuele rechten

De website Funebra. Shop en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Het bevat ook voorstellingen beschermd door de rechten van derden auteurs. Het kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden van deze site en/of een deel daarvan in welke vorm dan ook, is verboden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Funebra of derden, in voorkomend geval.

Elke reproductie, vertaling, wijziging of diffusie, geheel of gedeeltelijk van de genoemde elementen is ten strengste verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten zal leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

 1. Disclaimer-beperking van aansprakelijkheid

Funebra is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (verlies van uitbuiting, winstderving, verlies van kans,...) welke voortvloeit uit het gebruik van de dienst, late levering, niet-naleving of gebrek aan levering, de Alleen schadevergoeding die de koper kan claimen is de terugbetaling van niet geleverde, niet-conforme of geretourneerde goederen of diensten.

Funebra ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarop zij een hyperlink, met name met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Funebra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van de orders in de volgende gevallen: in geval van overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en vervoermiddelen en/of communicatie, in geval Van overstromingen of brand, in het geval van een niet-ontvangst van een bestelling van de bron in een fout of nalatigheid gepleegd door de koper of een derde partij (bijv. maar niet beperkt tot, de invoering van een onvolledig leveringsadres, onjuist of niet toe te staan Een correcte verdeling van de zending, een brievenbus die niet aan de postvoorschriften voldoet.

 1. Talen

Funebra biedt het online bestelproces aan kopers in twee talen:

FrAnse
Nederlands.

 1. Archivering

Contracten die via de service worden gesloten, worden gearchiveerd door Funebra, maar zijn niet toegankelijk voor derden (inclusief kopers).

 1. Privacy

De persoonsgegevens die u ons stuurt via deze site in onze database (naam, voornaam, adres, geslacht, taal, e-mail adres, Fax en GSM-nummer) zullen worden verwerkt door Funebra, verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Deze gegevens zullen worden verwerkt om de levering en eventuele facturering van de bestelde producten/diensten uit te voeren en om u te contacteren in geval van een probleem.

Deze persoonsgegevens kunnen beschikbaar zijn voor onze IT-dienstverleners die soms buiten de Europese economische ruimte kunnen worden gevestigd. De in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie beschreven maatregelen zijn aan hen opgelegd.

Funebra behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens ook te gebruiken om vervolgens informatie te verstrekken over de door Funebra uitgegeven en/of gedistribueerde diensten in het kader van het legitieme belang van Funebrat bij het promoten van deze diensten. aan haar klanten. Zij kunnen ook worden meegedeeld aan organisaties die deel uitmaken van Funebra met het oog op het communiceren van informatie over hun eigen producten en diensten.

De persoonsgegevens die worden meegedeeld, worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard.

Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens met het oog op de verstrekking van informatie over de door Funebra uitgegeven en/of gedistribueerde diensten en met het oog op hun verzending naar de organisaties die deel uitmaken van Funebra, U ons te allen tijde contacteren door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar het adres van Funebra.

Onder bepaalde voorwaarden, u ook toegang tot uw persoonlijke gegevens, het verkrijgen van de rectificatie indien nodig, het verkrijgen van de schrapping, beperk de verwerking of verzoek portabiliteit door het sturen van een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, Met een identiteitsbewijs op hetzelfde adres. U eindelijk een klacht indienen na de bevoegde autoriteit in België indien er geen antwoord is op een dergelijk verzoek: https://www.privacycommission.be/fr. 

 1. Geschillen

Elk geschil over het gebruik van de dienst en de toepassing of interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zullen alleen bevoegd zijn in geval van een geschil.

 1. Klanten service en claims

Voor de opvolging van de bestelling en/of eventuele vragen of klachten betreffende de conformiteit van de producten die in het kader van de dienst worden geleverd, kan de koper contact opnemen met:

Koninklijke Federatie van Begrafenisondernemers van België vzw

In het kort FUNEBRA

Drakenhoflaan 21 – 2100 Deurne

2100 Antwerpen

Bedrijfsnummer: 0409356529

Belfius IBAN: BE31 0689 0501 2855 BIC: GKCCBEBB

Website: funebra.be en Funbra. Shop

E-mail: info@funebra.be

 

Wanneer u contact opneemt met Funebra voor een mogelijk probleem met betrekking tot uw bestelling, Gelieve altijd uw bestelnummer te communiceren.  Deze informatie zal u toelaten om uw aanvraag sneller en efficiënter te verwerken.

U vindt uw ordernummer op de bevestigingsmail en op de leverings strook die bij de verzonden artikelen hoort.

Transactievoorstellen die op commerciële basis kunnen worden ingediend, zullen in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van deze algemene verkoopvoorwaarden.