GDPR

FUNEBRA * verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Koninklijke Federatie van Begrafenisondernemers van België vzw Drakenhoflaan 21 B-2100 Deurne BTW / BTW : BE-0409356529
Wenst u meer informatie of heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, gelieve dan contact met ons op te nemen door een brief te richten aan de hoofdzetel van FUNEBRA of een mail te sturen naar privacy@funebra.be

Doel van de verwerking

FUNEBRA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van begrafenisondernemers in België of economische partners van de sector (leveranciers, fabrikanten, crematoria,...) ten behoeve van klanten- en orderbeheer (met name klantenadministratie, opvolging bestellingen/leveringen, facturatie, opvolging van de solvabiliteit, profilering, marketing en het verzenden van gepersonaliseerde reclame), maar ook voor het geven van informatie over de begrafenissector (verzending van het Funebra magazine in het bijzonder) of om haar leden voordelen aan te bieden.

Rechtsgrond voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6,1. A, B en F van de algemene Verordening voor gegevensbescherming.

Doorgifte naar derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de door FUNEBRA gestelde doelstellingen, zullen de persoonsgegevens van de klant/begrafenisondernemer/partner van de sector worden gedeeld binnen de Europese economische ruimte met andere bedrijven, met inbegrip van het bedrijf dat FUNERAL EXPO organiseert of de verenigingen van crematoria, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met FUNEBRA of andere partners van FUNEBRA. (bijv. EFSS, FWPF, lokale kamers of beroepsverenigingen of internationale organisaties zoals Fiata,..)

FUNEBRA garandeert dat deze begunstigden de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (inclusief boekhouding) of om de activiteit zoals begrafenisondernemers te beëindigen.

Recht van raadpleging, rechtzetting, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant/begrafenisondernemer/partner van de sector heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en te (laten) corrigeren indien zij onjuist of onvolledig zijn, ze te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken en zich te verzetten zich tegen de verwerking van persoonsgegevens in het kader van artikel 6,1 (f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. Echter, Funebra doet geen profilering

De klant/begrafenisondernemer/partner van de sector heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens naar een ander bedrijf te laten sturen.

Om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, wordt de opdrachtgever/begrafenisondernemer/partner van de sector gevraagd:
* om de parameters van zijn account zelf aan te passen; en/of
* een e-mail te sturen naar : privacy@funebra.be

Direct marketing

De klant heeft het recht om zich vrij te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Klacht

De klant/begrafenisondernemer/partner heeft het recht een klacht in te dienen bij FUNEBRA (privacy@funebra.be) of bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel-commission@privacycommission.be).